The Psalmboat community travel from Lewis bringing stories, poetry and the magnificent sound of Gaelic Psalms. Hear about sailing to church services, weddings, communion weekends and funerals, and discover how Edinburgh-based artist Déirdre Ní Mhathúna was inspired to work with islanders to rediscover the cultural riches of the Psalmboats of Loch Erisort.

Thig muinntir Bàta nan Salm bho Sgìre Loch Èireasoirt, an Leòdhas a Dhùn Èideann le sgeulachdan, bàrdachd agus guthan eireachdal nan Salm Gàidhlig. Cluinnear mar a bhiodh iad a’ seòladh dhan t-searmoinn, dha banaisean, òrdaighean agus tiodhlaichean thar an locha. Èisd ri ciamar a roghnaich Déirdre Ní Mhathúna, neach-ealain à Dùn Èideann , dualchas luachmhar Bàta nan Salm a ghlacadh gu cruthachail.

PAID
Full Price - £12.00
Concession £10.00
Storytelling Centre Supporter - £9.50

http://www.tracscotland.org/festivals/tradfest/events/6789/lorgan-b%C3%A0ta-nan-salm-traces-of-the-psalmboats