Llenyddiaeth Cymru | Literature WalesLleoliad: Caerdydd

Dyddiad cau: 6 Mehefin 2018

Rheolwr Iechyd a Llesiant - Llenyddiaeth Cymru

Bydd gan y Rheolwr Iechyd a Llesiant y cyfle i reoli rhaglen flaenllaw gan yr Asiantaeth Ddarllen yng Nghymru, mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru, The Reading Agency a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru. Yn ogystal, byddwch yn arwain, datblygu ac yn gweithredu Strategaeth Iechyd a Llesiant cyffredinol y sefydliad lle’r nod yw gwella cyfleodd i bobl o bob cefndir a gallu ledled Cymru ddod i gysylltiad â llenyddiaeth. Byddwch yn cydweithio â chydweithwyr ar draws Llenyddiaeth Cymru, a gyda phartneriaid a rhanddeiliaid yng Nghymru a thu hwnt i sicrhau bod blaenoriaethau strategol y sefydliad yn cyd-fynd â mentrau a pholisïau iechyd a llesiant mwy eang y celfyddydau.

Mae'r rôl yn cynnwys:

 • Gweithio'n greadigol ac yn gydweithredol ag aelodau staff ar draws Llenyddiaeth Cymru, The Reading Agency yn ogystal â nifer o randdeiliaid yng Nghymru i weithredu Ffrindiau Darllen yng Nghymru
 • Cyfrannu at y gwaith cyffredinol o reoli prosiect Ffrindiau Darllen a gweithio gydag eraill i sicrhau fod y prosiect yn gyson â blaenoriaethau strategol Llenyddiaeth Cymru ac yn cyd-fynd â pholisïau a mentrau iechyd a llesiant ehangach y Celfyddydau
 • Cydweithio â thîm ehangach Ffrindiau Darllen ym mhob awdurdod i gynorthwyo â thasgau canolog, yn cynnwys cynhyrchu hyfforddiant neu becyn adnoddau prosiect
 • Datblygu syniadau tymor byr i hir dymor ar gyfer dodi arian a sicrhau cynaladwyedd prosiect Ffrindiau Darllen
 • Datblygu strategaethau ar gyfer ymgysylltu llenyddol dros Gymru
 • Gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid amrywiol i sbarduno a chefnogi gweithgaredd llenyddol cynaliadwy yn y gymuned fel rhan o brosiect Llên Pawb/Lit Reach
 • Cynyddu cyfleoedd llenyddol ar gyfer grwpiau bregus (e.e. gofalwyr ifanc; ceiswyr lloches a ffoaduriaid; oedolion sy’n ddi-waith ers amser hir; cymunedau Sipsi-Roma; pobl sy’n byw gyda dementia; carcharorion; bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), i nodi dim ond rhai)
 • Cefnogi cydweithwyr wrth ddatblygu neu fireinio gweithgaredd newydd a gweithgaredd sydd eisoes yn bodoli, gan ddysgu oddi wrth weithdrefnau monitro a gwerthuso
 • Cydlynu a rheoli digwyddiadau, gan gynnwys gweithio gydag awduron ac artistiaid
 • Datblygu sgiliau awduron a’r cyfleoedd iddynt hwy weithio yn y maes cymunedol, gan gynnwys grwpiau oedolion bregus
 • Cynnal partneriaethau, ac adnabod partneriaid newydd yn ogystal ag ymwneud â rhanddeiliaid ym meysydd ehangach y celfyddydau, iechyd a llesiant
 • Marchnata a rheoli cyllideb
 • Cofnodi data, monitro a gwerthuso
 • Unrhyw dasgau eraill fel y bydd yn ofynnol gan y sefydliad

 Am fwy o wybodaeth, gweler wefan Llenyddiaeth Cymru